(Thin Film Solar Cells) แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?               แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือการนำเอาโซล่าเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซี่งแผงโซล่าเซลล์แบ่งได้ประเภทหลายประเภท คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอ (Thin Film Solar Cells)      

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?               แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือ การนำเอาโซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซี่งแผงโซล่าเซลล์แบ่งได้ประเภทหลายประเภท คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)                แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดแรกที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?                แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือ การนำเอา โซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆเซลล์ มาต่อวงจรรวมกัน อยู่ในแผงเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซี่งแผงโซล่าเซลล์แบ่งได้ประเภทหลายประเภท คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)                แผงโซล่าเซลล์

ให้นึกถึงถ่านไฟฉายก่อนเลยครับ ถ่านไฟฉายเช่น ถ่าน 2A ที่เราใช้ใส่รีโมททีวี นี่หล่ะครับ  ที่ก้อนนึง จะมีส่วนหัวเป็นขั้วบวก และส่วนท้ายเป็นขั้วลบ แต่ละก้อนของถ่ายไฟฉาย ก็จะมีกำลังไฟเลี้ยงว่า โวทต์ ซึ่งถ่านไฟฉายส่วนใหญ่ ก็จะมีกำลังไฟที่ 1.5 โวทต์ ต่อก้อน เมื่อนำมาต่อกัน 2 ก้อน ก็จะได้กำลังไฟ เป็น 1.5+1.5 โวทต์ เท่ากับ 3 โวทต์  นั่นหมายถึง ตัวรีโมททีวี หรือไฟฉาย