By ElecHobbyThai.com

การต่อใช้งาน

วิธีเลือกโหมดการใช้งาน มีอยู่ 3 โหมด เราสามารถเลือกการใช้งานได้ 3 โหมด ได้ตามต้องการโดย วิธี Set Jumper

  • โหมด 1
วิธี Set Jumper ใน โหมด 1
  • โหมด 2
วิธี Set Jumper ใน โหมด 2
  • โหมด 3
วิธี Set Jumper ใน โหมด 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *